پارس سازه انرژی البرز
شما اینجا هستید

صفحه اصلی

گالری

نوع عملکرد و قطعات شیر بال ولو کربن استیل یا بال ولو استنلس استیل از نوع فلوتینگ درمواجه با سیالات

نوع عملکرد و قطعات شیر بال ولو کربن استیل یا بال ولو استنلس استیل از نوع ترنیون درمواجه با سیالات

نوع عملکرد و قطعات شیر گلوب ولو کربن استیل یا گلوب ولو استنلس استیل درمواجه با سیالات

نوع عملکرد و قطعات شیرگیت ولو کربن استیل یا گیت ولو استنلس استیل در فشار بالا از نوع پرشر سیل درمواجه با سیالات

نوع عملکرد و قطعات شیر گیت ولو کربن استیل یا گیت ولو استنلس استیل درمواجه با سیالات