پارس سازه انرژی البرز

لوله فولادی بدون درز كربن استيل A335

کاتالوگ وجود ندارد

karb-m-p-03.jpg
@title @title @title @title

مدل لوله

A335 -

جنس

کربن استیل -

نوع درز

بدون درز -

کشور سازنده

اسپانیا - رومانی - روسیه - ایران - اوکراین -قیمت لوله فولادی بدون درز گریدA335GR P11 دوسر کونیک (طول لوله 6 متر)
PIPE SMLS A335 GR P11(LENGTH 6 MT)

رده

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

40

1.8 اینچ

ریال 2997000

40

1.4 اینچ

ریال 5103000

40

3.8 اینچ

ریال 6804000

40

1.2 اینچ

ریال 10287000

40

3.4 اینچ

ریال 13689000

40

1 اینچ

ریال 20250000

40

1.4 1 اینچ

ریال 27459000

40

1.2 1 اینچ

ریال 32805000

40

2 اینچ

ریال 44064000

40

1.2 2 اینچ

ریال 69903000

40

3 اینچ

ریال 91449000

40

1.2 3 اینچ

ریال 109917000

40

4 اینچ

ریال 130167000

40

5 اینچ

ریال 176337000

40

6 اینچ

ریال 228906000

40

8 اینچ

ریال 344655000

40

10 اینچ

ریال 488511000

40

12 اینچ

ریال 645813000

40

14 اینچ

ریال 765855000

40

16 اینچ

ریال 998730000

40

18 اینچ

ریال 1261980000

40

20 اینچ

ریال 1485702000

40

22 اینچ

80

1.8 اینچ

ریال 3807000

80

1.4 اینچ

ریال 6480000

80

3.8 اینچ

ریال 8910000

80

1.2 اینچ

ریال 13122000

80

3.4 اینچ

ریال 17820000

80

1 اینچ

ریال 26244000

80

1.4 1 اینچ

ریال 36207000

80

1.2 1 اینچ

ریال 43821000

80

2 اینچ

ریال 60588000

80

1.2 2 اینچ

ریال 92421000

80

3 اینچ

ریال 123687000

80

1.2 3 اینچ

ریال 150903000

80

4 اینچ

ریال 180792000

80

5 اینچ

ریال 250857000

80

6 اینچ

ریال 344736000

80

8 اینچ

ریال 523584000

80

10 اینچ

ریال 777681000

80

12 اینچ

ریال 1069686000

80

14 اینچ

ریال 1280610000

80

16 اینچ

ریال 1648593000

80

20 اینچ

ریال 2520477000

80

18 اینچ

ریال 2061855000

80

22 اینچ

ریال 3028023000

160

1.8 اینچ

160

1.4 اینچ

160

3.8 اینچ

160

1.2 اینچ

ریال 15876000

160

3.4 اینچ

ریال 23490000

160

1 اینچ

ریال 34344000

160

1.4 1 اینچ

ریال 45441000

160

1.2 1 اینچ

ریال 58725000

160

2 اینچ

ریال 89991000

160

1.2 2 اینچ

ریال 120852000

160

3 اینچ

ریال 172935000

160

1.2 3 اینچ

160

4 اینچ

ریال 271674000

160

5 اینچ

ریال 397791000

160

6 اینچ

ریال 547236000

160

8 اینچ

ریال 901287000

160

10 اینچ

ریال 1395873000

160

12 اینچ

ریال 1933956000

160

14 اینچ

ریال 2281770000

160

16 اینچ

ریال 2959335000

160

18 اینچ

ریال 3720897000

160

20 اینچ

ریال 4574961000

160

22 اینچ

ریال 54453306000

XXS

1.8 اینچ

XXS

1.4 اینچ

XXS

3.8 اینچ

XXS

1.2 اینچ

ریال 20655000

XXS

3.4 اینچ

ریال 29484000

XXS

1 اینچ

ریال 44145000

XXS

1.4 1 اینچ

ریال 62937000

XXS

1.2 1 اینچ

ریال 77436000

XXS

2 اینچ

ریال 108864000

XXS

1.2 2 اینچ

ریال 165159000

XXS

3 اینچ

ریال 224208000

XXS

1.2 3 اینچ

XXS

4 اینچ

ریال 332343000

XXS

5 اینچ

ریال 465183000

XXS

6 اینچ

ریال 641682000

XXS

8 اینچ

ریال 874152000

XXS

10 اینچ

ریال 1256715000

XXS

12 اینچ

ریال 1514457000

XXS

14 اینچ

XXS

16 اینچ

XXS

18 اینچ

XXS

20 اینچ

XXS

22 اینچ