پارس سازه انرژی البرز

لوله فولادی بدون درز كربن استيل A333

کاتالوگ وجود ندارد

karb-m-p-03.jpg
@title @title @title @title

مدل لوله

A333 -

جنس

کربن استیل -

نوع درز

بدون درز -

کشور سازنده

اسپانیا - رومانی - روسیه - ایران - اوکراین -قیمت لوله فولادی بدون درز گریدA333GR 6 دوسر کونیک (طول لوله 6 متر)
PIPE SMLS A333GR6API 5L BE (LENGTH 6 MT)

رده

سایز

قیمت

تاریخ به روز رسانی

40

1.8 اینچ

ریال 1221000

40

1.4 اینچ

ریال 2079000

40

3.8 اینچ

ریال 2772000

40

1.2 اینچ

ریال 4191000

40

3.4 اینچ

ریال 5577000

40

1 اینچ

ریال 8250000

40

1.4 1 اینچ

ریال 11187000

40

1.2 1 اینچ

ریال 13365000

40

2 اینچ

ریال 17952000

40

1.2 2 اینچ

ریال 28479000

40

3 اینچ

ریال 37257000

40

1.2 3 اینچ

ریال 44781000

40

4 اینچ

ریال 53031000

40

5 اینچ

ریال 71841000

40

6 اینچ

ریال 93258000

40

8 اینچ

ریال 140415000

40

10 اینچ

ریال 199023000

40

12 اینچ

ریال 263109000

40

14 اینچ

ریال 312015000

40

16 اینچ

ریال 406890000

40

18 اینچ

ریال 514140000

40

20 اینچ

ریال 605286000

40

22 اینچ

80

1.8 اینچ

ریال 1551000

80

1.4 اینچ

ریال 2640000

80

3.8 اینچ

ریال 3630000

80

1.2 اینچ

ریال 5346000

80

3.4 اینچ

ریال 7260000

80

1 اینچ

ریال 10692000

80

1.4 1 اینچ

ریال 14751000

80

1.2 1 اینچ

ریال 17853000

80

2 اینچ

ریال 24684000

80

1.2 2 اینچ

ریال 37653000

80

3 اینچ

ریال 50391000

80

1.2 3 اینچ

ریال 61479000

80

4 اینچ

ریال 73656000

80

5 اینچ

ریال 102201000

80

6 اینچ

ریال 140448000

80

8 اینچ

ریال 213312000

80

10 اینچ

ریال 316833000

80

12 اینچ

ریال 435798000

80

14 اینچ

ریال 521730000

80

16 اینچ

ریال 671649000

80

18 اینچ

ریال 840015000

80

20 اینچ

ریال 1026861000

80

22 اینچ

ریال 1233639000

160

1.8 اینچ

160

1.4 اینچ

160

3.8 اینچ

160

1.2 اینچ

ریال 6468000

160

3.4 اینچ

ریال 9570000

160

1 اینچ

ریال 13992000

160

1.4 1 اینچ

ریال 18513000

160

1.2 1 اینچ

ریال 23925000

160

2 اینچ

ریال 36663000

160

1.2 2 اینچ

ریال 49236000

160

3 اینچ

ریال 70455000

160

1.2 3 اینچ

160

4 اینچ

ریال 110682000

160

5 اینچ

ریال 162063000

160

6 اینچ

ریال 222948000

160

8 اینچ

ریال 367191000

160

10 اینچ

ریال 568689000

160

12 اینچ

ریال 787908000

160

14 اینچ

ریال 929610000

160

16 اینچ

ریال 1205655000

160

20 اینچ

ریال 1863873000

160

18 اینچ

ریال 1515921000

160

22 اینچ

ریال 2218458000

XXS

1.8 اینچ

XXS

1.4 اینچ

XXS

3.8 اینچ

XXS

1.2 اینچ

ریال 8415000

XXS

3.4 اینچ

ریال 12012000

XXS

1 اینچ

ریال 17985000

XXS

1.4 1 اینچ

ریال 25641000

XXS

1.2 1 اینچ

ریال 31548000

XXS

2 اینچ

ریال 44352000

XXS

1.2 2 اینچ

ریال 67287000

XXS

3 اینچ

ریال 91344000

XXS

1.2 3 اینچ

XXS

4 اینچ

ریال 135399000

XXS

5 اینچ

ریال 189519000

XXS

6 اینچ

ریال 261426000

XXS

8 اینچ

ریال 356136000

XXS

10 اینچ

ریال 511995000

XXS

12 اینچ

ریال 617001000

XXS

14 اینچ

XXS

16 اینچ

XXS

18 اینچ

XXS

20 اینچ

XXS

22 اینچ