پارس سازه انرژی البرز


برای گالوانیزه گرم مبلغ 15 درصد به مبالغ افزوده می گردد.

برای گالوانیزه سرد مبلغ 13 درصد افزوده می شود.